CORONAVIRUS

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.

Status 13-01-2021 12.45 uur

KINDEROPVANG gesloten

Op dinsdagavond 12 januari maakte de overheid bekend dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari. Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Dit betekent dat onze locaties -net zoals de basisscholen- tot in ieder geval 25 januari gesloten blijven voor reguliere kinderopvang.

We blijven de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en overheden volgen als het gaat om het coronavirus. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren wij hierover via de daarvoor ingerichte kanalen.

Noodopvang

Onze locaties zijn tot in ieder geval 25 januari alleen geopend voor noodopvang. Het voelt goed dat we er op deze manier toch kunnen zijn voor kinderen waarvoor thuisopvang niet mogelijk is. En dat we hen juist nu een fijne tijd kunnen bieden.

Wij zien dat steeds meer kinderen gebruikmaken van noodopvang. Daarom herinneren we u eraan dat de scholen en kinderopvang gesloten zijn om het aantal reisbewegingen van ouders te beperken. De noodopvang is alleen bestemd voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep én waar opvang thuis geen optie is.
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Breng uw kind(eren) daarom alleen naar de noodopvang als het echt nodig is.

Aan- en afmelden

Mocht u tijdens de afgelopen lockdown-periode al afspraken hebben gemaakt voor noodopvang, dan verlengen wij uw aanvraag voor zolang de lockdown duurt. Mocht u voor de verlengde periode een andere behoefte hebben, neem dan contact op met de klantenservice via info@spelenderwijsede.nl of (0318) 68 75 82.

Maakt u geen gebruik van noodopvang, maar komt u hier wel voor in aanmerking en wilt u hier gebruik van gaan maken? Dan verzoeken wij u ons hier zo snel mogelijk over te informeren door uw kind via onderstaande link aan te melden bij de klantenservice.

Opgave bso en/of Opgave peuteropvang

Tegemoetkoming eigen bijdrage

De afspraken rondom de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage blijven onveranderd. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig blijven doorbetalen, behouden het recht op kinderopvangtoeslag en/of ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Zodra de overheid bekend heeft gemaakt hoe de tegemoetkoming zal worden georganiseerd, zullen wij u hierover informeren.

Gevolgen voor opbouw ruiluren

De compensatieregeling die de overheid heeft ingezet geldt vanaf 16 december 2020; het moment dat onze locaties alleen nog noodopvang kunnen aanbieden. Vanaf die datum worden uw kosten voor kinderopvang dus door de overheid gecompenseerd. Dit betekent dat er vanaf 16 december geen ruiluren opgebouwd worden tot het moment dat de compensatieregeling vanuit de overheid stopt.

VRAAG EN ANTWOORD

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie?

2. PRAKTISCH

THUISBLIJFREGELS KINDEREN.
De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad, ook nu wij enkel noodopvang kunnen aanbieden. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De laatste versie van de beslisboom is te downloaden op de BOINK-website.

WAAROM STUREN JULLIE KINDGEGEVENS NAAR DE GGD VOOR BRON- EN CONTACTONDERZOEK ZONDER EXPLICIETE TOESTEMMING VAN DE OUDERS/ VERZORGERS

De GGD heeft een wettelijke taak om bij een besmetting met het coronavirus een bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Hoe de GGD dit onderzoek moet uitvoeren, is uitgewerkt in het RIVM-protocol voor bron- en contactonderzoek. De GGD is verplicht om volgens het protocol te werken. Op basis van dat protocol is onze organisatie verplicht hieraan mee te werken.

Behalve dat onze organisatie verplicht is mee te werken aan het bron- en contactonderzoek, hebben wij als organisatie de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en snel te handelen om de verspreiding van het virus in de organisatie te beperken. Dit moeten wij doen omdat de gezondheid van onze medewerkers en kinderen in het gedrang is (gerechtvaardigd belang op basis van de AVG). Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds ‘de privacy van de kindgegevens’ en anderzijds ‘het maatschappelijk en organisatiebelang om verspreiding van het virus te beperken’. Daarbij weegt voor ons het maatschappelijk en organisatiebelang op dit moment het zwaarst.

In de praktijk betekent het dat wij alleen namen en telefoonnummers doorgeven aan de GGD van kinderen die op specifieke dagen aanwezig waren. Deze informatie wordt beveiligd verzonden. Wanneer wij vooraf toestemming zouden vragen, duurt het te lang voordat de GGD onze informatie ontvangt. Bovendien lopen andere kinderen en medewerkers risico op besmetting als de toestemming niet wordt gegeven. Daarom heeft de wetgever andere mogelijkheden geboden (gerechtvaardigd belang en wettelijke plicht) waar wij ons op mogen baseren.

Heeft u na het lezen nog vragen, stuur dan een mail naar privacy@wijzijnjong.nl. Onze Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming zullen uw vraag beantwoorden.

Heeft u nog andere vragen?

Heeft u een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan info@spelenderwijsede.nl.