Mandatering OC’s / CR

Spelenderwijs vindt de mening en adviezen van ouders als het gaat om opvang van hun kinderen belangrijk. Wij streven ernaar om op alle locaties een oudercommissie (OC) te hebben. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de opvangorganisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Vanuit de locatiegebonden OC’s is een cliëntenraad (CR) samengesteld. Deze CR heeft regelmatig overleg met het Spelenderwijs management. De CR heeft over een aantal onderwerpen (verzwaard) adviesrecht over het algemene beleid van wettelijk vastgestelde onderwerpen. Een lokale OC kan het mandaat hiervoor overdragen aan de CR waarmee het adviesrecht vorm krijgt.
In 2014 heeft deze ronde van mandatering ook plaatsgevonden, de geldigheidsduur van die mandatering verloopt dit jaar. Om die reden krijgen alle OC’s de komende maand het schriftelijke verzoek om opnieuw de CR te mandateren.